... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Kuwukuhlasela Phela Lokhu !

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 7:12 Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo; ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofethi.

Listen to the radio broadcast of

Kuwukuhlasela Phela Lokhu !


Download audio file

Kulenminyaka  eminingi ngiphila sengihlangane nabantu abaphila emazweni abangakhululekile ukusho abakucabangayo kuwo. Futhi uma ngibapha indlebe kungipha umqondo wonya lokucindezelwa .

Ilungelo lokusho okucabangayo [Freedom Of Expression] iningi lethu siliqonda  liyilungelo eliqavile emalungelweni oluntu. Kodwa angisho ukuthi namhlanje ngisho emiphakathini nasemazweni aphila ngokukhululekile angafaki bhaxa kubantu [ngikusho lokho ngenhlonipho] kodwa nakuwo kubukeka lelilungelo seligugulekile ,ngokuningi impela ngaphezu kobesingakucabanga .U- Sir Winston Churchill, eminyakeni eminingi edlule wakubeka sakuphrofetha wathi :

“Kwabanye abantu umqondo wokukhuluma ngokukhululeka bawutolika ngokokuthi bakhululekile ukusho noma yini abayithandayo,kodwa uma omunye esho okuthile kubo esebaphendula sekuyimpi kubo.”

Futhi yiyona ndlela ngempela leyo izinto eseziyiyona kulesikhathi sesimanje  manje . Uthando ,ukuphila nabantu nokuqonda izimo zabantu sekuhwamukile ngenxa yemiqondo-zimfundiso engena kubantu igxile . 

Okuningi kwalempi ibhekiswa kumaKhrestu ,ngezinto uNkulunkulu azisho zicace azihlukanise ukuthi lokhu okuwrong lokhu oku right , ngokwezinga lokuthi abamelene nathi balwa ndlela zonke , ukusivala ukukhuluma iqiniso .Manje siphendula kanjani ezimweni ezinjalo? Ngokumemeza sibuyisele ngokuklabalasa nathi?

Angicabangi kanjalo .UJesu wathi :

NgokukaMathewu 7:12 Ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo; ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofethi.

Manje awungixoxele uthanda bakuphathe kanjani labo abakuzondayo ,abakukhuluma kabi ,abakuzonda ngonya ,yiyiphi indlela ofuna bakuphathe ngayo  kangcono ?

Nebala yiyona ndlela leyo uJesu afuna ubaphathe ngayo .

Yebo  yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!