... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Yini Eyokukhathaza Umoya ?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 4:12,13,17 Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. Wasuka eNazaretha, weza wahlala eKapernawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafetali …… Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi: “Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

Listen to the radio broadcast of

Yini Eyokukhathaza Umoya ?


Download audio file

Kubukeka kukhona izinga lokumziba uJesu okusemhlabeni okuphinde nasebandleni futhi kube khona : uJesu ngokweZwi likaNkulunkulu uyilo anguyena futhi uyilokhu akufundisa .

Uma ufuna impilo yakho izinethezekele ibe ntofontofo ,ingabi naziphazamiso eziningi ,nezingcindezi zokwenza izinto okuningi ,izinselelo eziningi ,ngakho into elula kuwe ukuyenza ngukuphila ekuzibeni ubuqiniso boqobo luka Jesu .Ngempela ?  Leyompilo engubuthebelele kumnandi kulula ukuyiphila engekho loJesu wempela kukhona lo ozicatshangelwa nguwe , kunalo Jesu wempela ochazwe yiBhayibheli  … kuze kube ngukuthi lusuku lumbe akusenzeki ! Kuze kube ngukuthi lusuku lumbe wonke lowomqondo usufinyelela kahle ezindlebeni zakho  .

Ngoba esigabeni esithile nakanjani uzofika .

Ngoba esigabeni esithize iminako yalomhlaba izofika esigabeni sokukucika ,nesono sakho sikusinde uze ubuyele ezinqgqondweni zakho  ukuthi angishiye phansi lento ngikhathele manje yiyona ,nakuba yayikukitaza .

NgokukaMathewu  4:12,13,17 Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile.  Wasuka

eNazaretha, weza wahlala eKapernawume elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni

neyakwaNafetali ……  Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi:

“Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

Manje ngale kongabazane ,lento “yokuphenduka” ,ukuguquka ezintweni ozaziyo zi-wrong ,ukushiya indawo yakho obusuphila kuyo entofontofo [njengokuba uJohane waboshwa esikhathini sokuqala ukushumayela kukaJesu]  akuzukuba mnandi …nakanjani kuzokukhuba emoyeni  wakho . Impilo ayizukuhamba ngendlela entofontofo obucabanga ukuthi kuzoba yiyona .

Kodwa kungcono impela ukuvumela uJesu akufake emgwaqeni oyiwona kunokuphila ezintweni ezikucekela phansi .

“Phendukani, ngokuba umbuso wezulu ususondele.”

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.

We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!