... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Isikhathi Siyahamba

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseRoma 13:10,11 Uthando alwenzi okubi kumakhelwane; ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu, njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni; ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso.

Unesikhathi esingakanani ,esikusalele ukuletha uthando kubantu abaseduze nawe ? Kunini ukwanga kokugcina oyokwenza kothandiweyo kuwe kumbe ukumxhawula  ngothando okokugcina  ? Impendulo isobala ,asazi . Lokho okuchaza ukuthi uthando lumelwe ngukuba seqhulwini kithi.

Ngumcabango  ongaziki kamnandi lo ? Izimpilo zifika esiphethweni kungazelele muntu ,imvamisa ngokuphazima kweso .Lusuku lumbe unkosikazi wami ,ngiyomanga ngimqabule okokugcina ngingazi .Okuyothi ngokuphazima kweso ,omunye wethu uyobe esehambile singasophinde sibe seduze komunye .Lokho kuliqiniso ngabo bonke abathandiweyo bakho empilweni .

Futhi hhayi nje abathandiweyo bakho kuphela .Ngisho nabantu abakudalela intukuntuku ,abakucikayo . Lusuku lumbe ubudlelwane bakho nabo ,buyophela buthi nqamu ungalindele. Yeka ubuhlungu okuyoba khona uma ungabakhombisanga ngesikhathi ithuba usenalo .

KwabaseRoma 13:10,11Uthando alwenzi okubi kumakhelwane; ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. 

Yenzani lokhu, njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni; ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso.

Yebo siphila esikhathini esimqoka ,isikhathi sokuvivinywa ,isikhathi sodweshu , isikhathi lakhona kuqhubeka kuba negebe kwezobudlelwane emiphakathini esikuyo ngisho nabeseduze nathi . Ngakho nasi isiphaphamiso : 

Yebo sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni

Lobobudlelwane mhlampe obusubuzibile ….labo bantu  abakulimazile ….yisikhathi sokubathanda ,bathande . Ngoba ukubathanda ,kuyefana nokulalela imiyalo kaNkulunkulu ,bathande . Ngoba  ukuphela sekuseduze ,mhlawumbe kuseduze kakhulu kunakuqala usaqala ukukholwa . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!