... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ubusisiwe Noma Ngabe Ubani o …

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

EkaJakobe 1:12 Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.

Listen to the radio broadcast of

Ubusisiwe Noma Ngabe Ubani o …


Download audio file

Nansi indaba ngesilingo . Siyahehana .Siyanxaneleka . Futhi simelwe ukuba  kanjalo ,ngoba uma sesike sangena kuso siyabhubhisa .Futhi sisigubuzela imvamisa la khona singasilindele sanhlobo .

Sonke sesike saba kulesosimo .Yonke into ihambe kahle …kuthi kungazelele nasi isono sesithi gubhugubhu  … sisho ukumuka nawe impela okuthi uma uke wasivumela sikushaya ingozi engeqiwa ntwala ,wena ongafunga ukuthi ugqenywe ngesando esikhulu . U-John Wesley ukubeka kanje lokhu : 

“Njengokuba umoya omuningi oyingozi ukwazi ukungena ngemifantu emincane kakhulu ,kanjalo nosathane akalokothi angene ngezinto ezinkulu ,ungena ngezinto ezincane ezinganekekile qede athi shi ngaphakathi , izinto ezibukeka zingelutho nje , kodwa ezinamandla okuvulela inhliziyo izilingo ezinkulu kakhulu .”

Akulona iqiniso lelo ! Yingakho ukuzenzisa okuncane okunganakekile kungasigqema ingozi engeqiwa ntwala ekuhambeni kwesikhathi . 

Kodwa isilingo sibukeka siza qede sibaleke masishane . Umzuzwana asisekho .Dukuduku nasi futhi sesibuya sikugubuzele unganakile –uthi usathi usasicinga sesicashile futhi . Ubucayi balendaba ngukukwazi ukwenza isinqumo  masisha ngesikhathi sihlasela .

EkaJakobe  1:12 Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile  uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.

Ngesikhathi sokuhlaselwa singakhetha ukuthobela sona kumbe sime sikhuthazele sibheke phambili. Isilingo sivivinya ubuqiniso boqobo lokholo lwakho .Zivivinya ukuma kwethu siqinile kuKhrestu . Futhi zikhathi zonke ukhuthazele ,zikhathi zonke uphasa ukuvivinywa ,uyaguqulwa izikhathi nezikhathi ufaniswe naye uJesu .

Ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni; ngokuba esevivinyekile  uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo.

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje. 


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!