... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuthula Nencithakalo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Isaya 26:3-6 Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo,ngokuba yethemba kuwe.Thembani kuJehova kuze kube phakade,ngokuba uJehova ,yebo uJehova uyidwala elingunaphakade.Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu,umuzi ophakemeyo;uyawubhidliza ,uyawubhidliza kuze kube semhlabathini,awusondeze nasothulini. Unyawo luyakuwunyathela phansi ,izinyawo zabasweleyo,izinyathelo zabampofu.

Listen to the radio broadcast of

Ukuthula Nencithakalo


Download audio file

Enye yezimpikiswano mayelana nobukhona bukaNkulunkulu onamandla onke nonothando lonke , ingenxa yalobuhlungu obuqhubeka benzeka emhlabeni . Ngakho ngokucacile kulempikiswano kuba ngukuthi akasithandi uNkulunkulu yikho engayimisi lenhlupheko kumbe akanamandla okuyimisa . 

Uma ukukha phezulu kuzwakala kusekucabangeni kokuhlasela ubukhona bukaNkulunkulu. Kukanjani ukuthi uNkulunkulu wothando angavumela yonke lenhlupheko ? Futhi okwedlulele ngukuthi pho loNkulunkulu wothando angasehlulela kanjani  ngomhla wokuphela qede asilahle esihogweni ? 

Kodwa ake ubuke macala onke emhlabeni ububi obuqhubekayo , obukhandwa yilungelo lokuzikhethela uNkulunkulu asinika lona sonke ngamunye . 

Futhi masisha ,khona maphakathi nalokho, uqobo  lothando lukaNkulunkulu olunamandla  emandleni akhe ekwahluleleni  ngokushesha kuyawakha  umqondo 

Isaya 26:3-6 Inhliziyo eqinileyo uyayilinda  ngokuthula okupheleleyo,ngokuba yethemba kuwe.Thembani kuJehova kuze kube phakade,ngokuba uJehova ,yebo uJehova uyidwala elingunaphakade.Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu,umuzi ophakemeyo;uyawubhidliza ,uyawubhidliza kuze kube semhlabathini,awusondeze nasothulini.

Unyawo luyakuwunyathela phansi ,izinyawo zabasweleyo,izinyathelo zabampofu.

Uma ngeqiniso uNkulunkulu enguNkulunkulu ,kuchaza ukuthi konke lokhu kwenza umqondo kakhulu. Ukhona ukubanika ukuthula labo abamethembayo,ukuphepha labo abancika kuye .Futhi khona manjalo uzoletha incithakalo kwabaphakemeyo, kulabo abacindezela abampofu .Uyophendula yonke imisebenzi yabo ibe yimfithimfithi yamabibi ukuze  bonke laba abathobile nabaphansi bagxobe phezu kwayo .

UNkulunkulu wothando.UNkulunkulu wobulungiswa .Onothando lonke .Onamandla onke . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje..


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!