... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Amafutha KaMoya

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Joweli 2:28,29 Kuyakuthi ngasemumva ngithulule uMoya wami phezu kwayo yonke inyama ,amadodana namadodakazi enu ayakuphrofetha ,abadala benu baphuphe amaphupho,izinsizwa zenu zibone imibono . Naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku ,ngiyakuthulula uMoya wami.

Listen to the radio broadcast of

Amafutha KaMoya


Download audio file

Sewake washiswa yilanga ?  Ngiyakhumbula ngiseyingane kade ngihamba kulo ngingazi kwabumqoka bokuzivikela kulona ,langishisa ngayilahle ngalowomzuzu isikhumba sase sifuthani .Ngiyakhumbula uMah engirubber ngamafutha  esikhunjeni ukuze kwehle inhlungu .Lawomafutha nebala aba likhambi elilusizo olukhulu. 

Ngakho,kulezinsuku ezimbalwa besilokhu silandela u-Israel  esikhathini lakhona okwathi ngenxa yesono sakhe ,uNkulunkulu wabavakashela ngenhlupheko yesikhonyane samaqhwagi  nendlala eyaba namandla kakhulu  ezweni labo .Kwakubi kakhulu impela .Kodwa izinhloso zikaNkulunkulu kukho konke ukuhlupheka kwethu ngezikhathi zonke –yebo ngezikhathi zonke  zisuke zingukusihlenga! 

Ngakho ,ngomphrofethi uJoweli wakhuluma ngezikhathi ezinhle ezizayo ,hleze abantu baKhe babuyele kuYe .

Joweli  2:26,27 Niyakudla nokudla nisuthe ,nilidumise igama likaJehova uNkulunkulu wenu oniphathe ngokumangalisayo;abantu bami abayikujabha kuze kube phakade . Niyakwazi ukuthi ngiphakathi kuka Israel nokuthi nginguJehova uNkulunkulu wenu ,akakho omunye ,abantu bami abayikujabha kuze kube phakade .

Kodwa hhayi lokho kuphela –cha hhayi lokho kodwa . Ngoba kwabe kunanesibusiso esikhulu uNkulunkulu ayesihlelele abantu baKhe ….nanamhlanje uNkulunkulu usenecebo elihle ngabantu baKhe 

Joweli  2:28,29 Kuyakuthi ngasemumva ngithulule uMoya wami phezu kwayo yonke inyama ,amadodana namadodakazi enu ayakuphrofetha ,abadala benu baphuphe amaphupho,izinsizwa zenu zibone imibono .

Naphezu kwezinceku nezincekukazi ngalezo zinsuku ,ngiyakuthulula uMoya wami.

Shlobo sami ngilalele kahle ! Uma sikhetha ukuphenduka ezonweni zethu ,uma ngokushisekela sibuyela kuNkulunkulu ,uyothulula uMoya waKhe kithi njengekhambi elelaphayo – uyowuthulula ngisho kwabaphansi nabancane bethu .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Make your gift monthly to share more Living Hope!

Hearts are open to Jesus at Easter. Your monthly support will help reach millions around the world to share the hope of Christ.

Make it Monthly