... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Inhlakanipho Eyimfashini Endala (4)

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KuThithu 2:6,7 Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo, uzibonakalise kukho konke ube yisibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha

Listen to the radio broadcast of

Inhlakanipho Eyimfashini Endala (4)


Download audio file

Ukuba mfazimunye ngumthelela oliqhaza elikhulu ezweni esiphila kulo owalethwa ngubuKhrestu .Obiza ukuba amadoda akhombise uthando ,anakekele futhi enze ukuzithiba  ebudlelwaneni nabasifazane lokho kulethe inzuzo enhle enkulu engakholakaliyo .

Yebo iqiniso lithi izinto zisaqhele ngamalengiso ekubeni perfect uma sekuziwa ebudlelwaneni bowesifazane nowesilisa . Kwamanye amazwe abasifazane  abatholi amathuba emisebenzi efanayo njengabesilisa ,amaholo nanokuningi okunye .Futhi yebo amadoda amaningi awakafundi ukuzithiba  awakabi nohlobo lwenhlakanipho  edingekile ukuphatha kahle abesifazane ngothando nokubahlonipha ,ncimishi ngokwendlela uNkulunkulu ayehlele ukuba kube kanjalo .

Besilokhu sidingida  ivesi lethu izinsuku ezimbalwa ezedlule  sikhuluma ngamadoda amadala nabesifazane abadala  ngokokuba ngama role model bafundise futhi abesilisa abancane nabesifazane abancana ukuthi baziphathe kanjani. 

KuThithu  2:6,7 Ngokunjalo ubayale abesilisa abasha ukuba babe ngabaqondileyo,  uzibonakalise kukho konke ube yisibonelo semisebenzi emihle, nasekufundiseni kwakho ubonakalise ukungonakali, ube nesizotha

Uthanda noma ungathandi kumile ukuthi amadoda anezikhwepha ngokunamandla ngokwesakheko somzimba uma eqhathaniswa nabesifazane ,lokho esikhathini sakudala okwaholela esihlukwini esibi sokuhlukunyezwa kwabesifazane –kuyishwa ukuthi lokhu kusenzeka kwezinye izindawo ,imishado nakobunye ubudlelwane ngisho nakulezinsuku . 

Ngakho ,nakuba izibhalo zabhalwa eminyakeni engu 2000 eyadlula ,ukufundisa abesilisa abancane ukuba bahlakaniphe kusesemqoka nanamhlanje ,njengakudala.Nina madoda amadala nimelwe ukuba ngama role model abo kulokho.Nimelwe ukubafundisa ukuthi babaphathe kanjani abantu besifazane ,nikwenze lokhu ngokubakhombisa ukuthi nina luqobo nibaphatha kanjani abantu besifazane . 

Mangase kuthiwe  thina esingamadoda amadala ,sikusophe sikuqonde siqine kukho futhi ukufundisa izinsizwa ezisencane  ukuhlakanipha ,zibe serious ,zithembeke – yeka umehluko obuzoba khona kulomhlaba . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje. 


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Make your gift monthly to share more Living Hope!

Hearts are open to Jesus at Easter. Your monthly support will help reach millions around the world to share the hope of Christ.

Make it Monthly