... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ubani I- Role Model Yakho?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseFiliphu 3:17 Ngilingiseni, bazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini.

Listen to the radio broadcast of

Ubani I- Role Model Yakho?


Download audio file

Angikholwa ukhona kithina ongayifuni impilo engcono. Angiqondile nje izinto zomhlaba njengokuphila ntofontofo nengcebo. Yebo zinhle ngokwazo . Kodwa imvamisa ‘impilo engcono’- better life- ibandakanya uguquko ngaphakathi; uguquko kithina ngaphakathi. 

Uma usabuka emumva kuleliviki eliphelile ,ngokungangabazi ubile nazo izikhisi namadwala ambalwa obekubiza ugibele kuwo.Izinto ezingazange zihambe ngendlela obucabange ngayo ngqo ngqo.Izinto ezenze ukuhhudleka ,zadala ukulimala-mangase kuthiwe lesosikhathi ubusiphiwa isibili  – bezingeke lezizinto zenzeke ngalendlela ubuzoziqondisa. 

Futhi esigabeni sokuthembeka okungemnandi ,sonke ngamunye sinalo iqhaza negalelo esibe nalo ukuba lezozinto zibe njalo. Yingakho  “lempilo engcono ” ibandakanya thina luqobo sifunda ,siguquka,sinqoba izikhisi nokwehluleka kwethu  .

Manje kunesizathu ukuthi kungani umsebenzi we-carpentry ungafundiswa e-klasini. Kunalokho lababantu abanalelikhono bathathwa bayiswe la kusethsenzelwa khona uqobo ukuze bawufunde ngokuwenza lomsebenzi kwizingwazi eziphambili.

Babukela kwizingqwayngqwayi ezindala ezingo-carpenter qede lulokhu ludlulela kubo ugcobo baze babe zingcweti nabo kulomkhakha. Ekubukeni izinto ,kufana ncimishi nasempilweni kuzo zonke izinhla.Nansi indlela umphostoli abeka ngayo kubahlobo bakhe abaseFiliphi: 

KwabaseFiliphu  3:17 Ngilingiseni, bazalwane, nibabhekisise abahamba njengathi esiyisibonelo kini.

Kuleminyaka eminingi ngihamba noJesu ,okuningi engikufundile kuyizinto engizifunde ngokuzenza ngihamba naYe  “on the job training” masingasho kanjalo  – ngibuka ngiqaphela labo abahlakaniphile nasebekhulile eNkosini kunami , ngihamba eduze kukaJesu; ngibabuke ukuthi benze njani uma bebhekene nengcindezi; ngithole ukutheleleka okuhle yintobeko yabo nobuNkulunkulu ababuphilayo.

Ungababiza ngama- mentor, role models, banendima esemqoka ezimpilweni zethu.

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.