... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Inhlakanipho Edidanayo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

1 KwabaseKhorinte 1:20,21 Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikisi walesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwaleli zwe na? Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo.

Listen to the radio broadcast of

Inhlakanipho Edidanayo


Download audio file

Iningi lethu lingathanda ukucabanga ukuthi sinengqondo ecabanga kahle ;sikwazi ukubuka izinto ngeso elikhaliphile ;ukuthi sikwazi ukuhlola amaphuzu aliqiniso elingenakuphikiseka qede siphume nesiphetho esifanele . 

Yilesosimo sokuthi sonke sibusiswe nge -common sense ,lesisipho yiso esisebenzayo ukukhipha isinqumo kwezomthetho.Enkantolo kuhlala izazimthetho zilale lonke icala zililalela ngendlebe yohlaziyo ,zizwe ubufakazi obubekwa etafuleni kwizinhlangothi zombili elikammangali nommangalelwa  ,qede ekugcineni lezizazimthetho ziphume nesinqumo senkantolo sokuthi ngubani onecala nomsulwa kubo bobabili . 

Abanye abantu bangongoti ,bangabacabangi abajulile emikhakheni yezokusebenza abayikhetha – Osofilosofi,ophrofesa ,nabammeli njll .Kodwa zikhathi zonke dukuduku nakhu sekuqhamuka into exukuza ugebhezi lwabo isimangalise kakhulu nathi ngokokucabanga kwethu :

1 KwabaseKhorinte  1:20,21Siphi isazi na? Uphi umbhali na?

Uphi umphikisi walesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwaleli zwe na?

 Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu

ngokuhlakanipha kwalo, kwaba kuhle kuNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo.

Izolo sikhulume ngobuwula besiphambano .Kungani ukuba uNkulunkulu akhethe ukuba kufe uJesu ngenxa yomuntu oyimi nawe ,ukuze asisindise ekwahlulekeni kwethu ….esikhundleni sokusihlulela qede asigwebele esijezisweni esisifanele ?  Ngoba phela ama-system omhlaba kwezomthetho asebenza kanjalo .

Ngani ? Ngoba ukuthanda ngaphezu kokuba amagama ubengachaza .Kwazi lokho ,kuphile ukuphefumule usuku nosuku. Ukuthanda ngaphezu kwakho konke obungakucabanga  ngisho nala ukhona uphazama endleleni uyakuthanda .

Ngubuwula ? Cha akunjalo .Kuyinhlakanipho efihlakele .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.