... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Isisekelo Esiqinile

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Izaga 3:5-8 Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ,ungenciki kokwakho ukuqonda .Mazise Yena ezindleleni zakho zonke,uyakuqondiss imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho,mesabe uJehova udede ebubini . Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho,nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

Listen to the radio broadcast of

Isisekelo Esiqinile


Download audio file

Uma ungumuntu othi akafane nami ,ngiyazi usunazo izinhlelo zalonyaka omusha esezimi ngomumo .Izinto ofuna ukuzi-achiever.Ukuzikhipha okuhlelile .Ubudlelwane obudinga ukusetshenzwa.Izinto ezikanjalo. 

Kubili ,singahlela kancane kumbe sihlele kweqe ngonyaka wethu ,okuncika emvelweni yakho ukwenza  izinto .Futhi kokubili kulokho engikubalile kuliphutha .Ukuhlela kweqe kuthwala umoya wokudlubulundela ngoba ufuna intaba engaphezu kwakho ngenkani  ,kukufaka umoya wokuqagela ngekusasa kanti asikwazi ukuliqagela .Ebese ukuhlela kancane khona kungubuvila  ngoba zikhona izinto ezisolawulweni lwethu esidingayo ukusukuma sibe responsible ngazo .

Kodwa noma ngabe yiyiphi indlela yakho yokuhlela lonyaka omusha  owenza ngayo,ngifuna ukukucobelela izibhalo namhlanje  ezizokunika isisekelo ,unqenqema lwamatshe lokuqinisa isihlabathi ,lwempilo njengokuba isasombuluka kabusha : 

Izaga  3:5-8 Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho ,ungenciki kokwakho ukuqonda .Mazise Yena ezindleleni zakho zonke,uyakuqondiss imikhondo yakho.

Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho,mesabe uJehova udede ebubini .

Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho,nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

Iqiniso kulempilo esinganakuyazi siyihlawumbisele ukuthi isphatheleni kusasa ,okuhle esingakwenza ,okuhle kakhulu ngukwethemba kuNkulunkulu  ngayo yonke inhliziyo yakho ,ukukwenza kakhulu lokho kwedlulele kunokuba nomqondo wokulihlawumbisela ikusasa. Futhi ngesikhathi wazisa Yena kuqala ,abe phambili ndlela zonke ophila ngazo , Yena uyoqiniseka yonke into ingena endaweni yayo eyifanele . 

Futhi noma ngabe impilo ikujikela ini kulonyaka , uma usungena ekubeni u-mesabe uJehova udede ebubini .

Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho,nokuhlunyelelwa kwamathambo akho.

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.