... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ubani Omlandelayo ?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 4:1-4 Kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. Bheka, kwafika onochoko, wakhuleka kuye, wathi: “Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula.” Wayeselula isandla, wamphatha, wathi: “Ngiyathanda; hlambuluka.” Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe.  UJesu wayesethi kuye: “Bheka, ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, uyise umnikelo owayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo.”

Listen to the radio broadcast of

Ubani Omlandelayo ?


Download audio file

Kukusiphi isigaba lakhona sinquma ukuthi imizwa  yethu nokushaya kwenhliziyo yethu ,inkambiso yezwe egqwalayo konke kuyingxubevange ndawonye ,bekumelwe kube liqiniso eliyisiphetho ngokokuzitshela kwethu ngokweZwi likaNkulunkulu . Lokho ingempela kwenzeka kanjani ?

Kuliqiniso angithi ?  Iningi ebandleni libeke eceleni isigaxa seqiniso likaNkulunkulu kwasala amantshontshwana –ubizo lwaKhe ekusicaciseleni ukuthi yikuphi oku right noku wrong –konke lokho kubekwe eceleni ngenxa nje yokuthi akushoyo akuzwakali kwehla kahle kithi .Izindlela zakhe zingqubuzana kakhulu nezinqubo zesimanje .Izindlela zaKhe azisezwakali zizinhle kumbe zihambisana nathi . 

Akucabange mangase kuthiwe uJesu wayebuke ngaleloso naYe ngamahla esehlane :

NgokukaMathewu  4:1-4Kwathi esehlile entabeni, zamlandela izixuku eziningi. Bheka, kwafika onochoko, wakhuleka kuye, wathi: “Nkosi, uma uthanda, ungangihlambulula.”

Wayeselula isandla, wamphatha, wathi: “Ngiyathanda; hlambuluka.” Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. 

UJesu wayesethi kuye: “Bheka, ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi, uyise umnikelo owayalelwa nguMose, kube ngubufakazi kubo.”

Mangase kuthiwe ngalesosikhathi ukulamba kukaJesu ,izintshisekelo zaKhe ,zabe zikuqhelise okushiwo yizibhalo,wayezogcina ethobele uSathane .Wayezogcina elandele izindlela zezwe .Wayengeke nhlobo aye kulesosiphambano eyohlupheka kuso ngenxa yami nawe  ukuze kuthethelelwe izono zethu.

Lokho kuseyimiphumela ehlasimulisayo ,imiphumela yokulahla iZwi likaNkulunkulu ngenxa yokuzicabanga wena zikushiya ukhungathekile .Baningi abantu bakaNkulunkulu asebemile ukulandela uKhrestu .Kunalokho bazilandela bona .Musa ukuba ngomunye walabo . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.