... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Your First Port of Call

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Amahubo 6:1-3 Jehova ungangijezisi ngentukuthelo yakho ,ungangishayi ngolaka lwakho.Yiba nomusa kimi Jehova ngokuba ngidangele ;ngiphilise Jehova ngokuba amathambo ami ayathuthumela ,nomphefumulo wami uyathuthumela ,kepha wena Jehova koze kube nini na?

Listen to the radio broadcast of

Your First Port of Call


Download audio file

Ake uzicabange nje ukuthi usesikebheni esincane dukuduku nakhu sekubhenguza isivunguvungu ungazelele.Umoya uyavunguza ,libheje libe mnyama izulu ngamafu esishingishane ,amagagasi agebhuza isikebhe okuso …yikuphi ozokwenza kulesisimo?  

Lezovunguvungu ziyafika ngezizathu eziningi ezehlukene . Impilo ibukeka i-unfair ….siyatheleka kithi ,uNkulunkulu okunqumayo lokho ,ngezizathu ezaziwa nguYe yedwa esingeziqonde thina .Masizothembeka ekutheni nkathi sisuke sikulesosikebha esincane  olwandle oluthukuthele lugane unwabu ,izizathu ziye zingabi yinto esemqoka .Umbuzo kuba ngothi yikuphi ozokwenza ngalesivunguvungu ?

Umuzwa wethu wemvelo osheshayo ngukuqhubeka sigwedle kanzima futhi simemeze abasogwini abangasisiza .Futhi yebo nebala alikho iphutha ukugqoka ijacket yokuzivikela ungaminzi masubona ukuthi hhayi siyaketuka isikebhe manje ,kumbe ukushaya insimbi ezomemeza abasogwini ibasayinele ukuthi nakhu konakala .Kodwa manje ungathini uma kungukuthi lesosivunguvungu singaphezu kwamandla oluntu ngokosizo akekho  umuntu ongakusiza kuso ngokwezinga laso ?

Ngiye ngivamise ukuphenduka ngibuke inkosi uDavide ngoba yabhekana nezivunguvungu eziningi empilweni yayo .Nasi esinye sazo  

Amahubo  6:1-3 Jehova ungangijezisi ngentukuthelo yakho ,ungangishayi ngolaka lwakho.Yiba nomusa kimi Jehova ngokuba ngidangele ;ngiphilise Jehova ngokuba amathambo ami ayathuthumela ,nomphefumulo wami uyathuthumela ,kepha wena Jehova koze kube nini na?

UDavide wabe esengxakini  enkulu usizi lwalukake izinqe lapha kuye . Isizathu asisho lutho masekusekuxakekeni ,noma ngabe waye right noma waye wrong yena kodwa wayezitshela nguNkulunkulu omehlisele lezizehlo ,izijeziso zikaNkulunkulu .Nokho ekhona kanye phakathi kulezozivunguvungu ,wameza uNkulunkulu ukuba abe ngowokuqala ukumbiza . 

#Bamba  lokhu : Qala kuNkulunkulu kuqala ,ungambizi ekugcineni.

Shlobo sami uNkulunkulu ulapho kanye phakathi esivunguvungwini sakho ,khala kuYe uzokuphendula .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.