... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Isihe Nokuqonda

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseKolose 3:12,13 Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo, nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane, uma umuntu enensolo komunye; njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani.

Listen to the radio broadcast of

Isihe Nokuqonda


Download audio file

Eminyakeni eminingi i-nationalism – okuthi uma usubuka esiqwini sayo uthola ukuthi hle hle ingumoya wobuqoqwana bezizwe zingenandaba nezinye –idale umonakalo omkhulu ,ubuhlungu obukhulu ,izimpi eziningi nokuchitheka kwegazi okuningi ngaphezu kwakho konke okunye esingakucabanga .Kungani kunjalo na ?

Namhlanje yi-National Day yamazwe amabili ahlukene : I-India njengokuba igubha i- Republic Day, usuku lakhona bazimela ,bathola ukuzibusa ngokwentando yeningi ,qede balahla kude le ubukoloni,nase Australia lusuku olusemqoka lolu ngesikhathi kugujwa isizwe sesimanje esichwepheshile ,kugujjwa ukufika kwezihambi zaseBrithani ,zifikela e- Sydney Cove.

Imigubho emibili eyehlukene futhi e-Australia okungenani, lokhu kuletha ingxabano yodwa kubahlali ngoba abanye bathi abakwazi ukuluhlonipha  lolusuku olugubha ukufika kwama Ngisi ngokokuqala e-Australia ekubeni kube kuyiwo aletha ucindezelo oluningi ezizweni ezehlukene,kumele luqedwe nya   .

Inkilakayitheka leyo ,manje wenze njani uma imibono ihlukene kanjalo ? Loludweshu lokuklwebhana ngemibono yobuzwe isemhlabeni wonke  nalapha ezweni lakithi zikhona izinsuku ezingemnandi kwabobuzwe obuthile ekubeni uthola ukuthi ubuzwe obuthile bona buyagida ngalolosuku. Manje umbuzo umile ukuthi …pho sithini ngento enjalo na? Ngoba uma uzobuka ngeso elingachemile uzokwazi ukubona lempikiswano ubuqu bayo macala omabili.

KwabaseKolose  3:12,13Ngakho-ke

njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele benhliziyo,

nesisa, nokuzithoba, nobumnene, nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane, uma umuntu enensolo komunye; njengokuba neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani.

Umusa ,intobeko ,ukuqonda,nokuthethelela .Nanini nanini lakhona ukuzigqaja kobuzwe bungqubuzana nobunye ubuzwe ,impendulo kaNkulunkulu kuleyompikiswano  yileyo kuphela esiqeda kuyisho .Yilokho kanye mina nawe esibizelwe ukukwenza kulombusazwe esikuwo ongukuzigqaja  kubo bonke abantu  sidinga ukukwazi ukuthethelelana siqonde futhi isemumva lomunye ,sigcwale intobeko nesihe ngomunye nomunye . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.