... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukukhiqhiza Okuhle Nasebudaleni

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Amahubo 92:12-15 Olungileyo uyahluma njengesundu,uyakhula njengomsedari eLebhanoni.Batshaliwe endlini kaJehova,bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu . Nasebudaleni bayakuthela izithelo,bahlume babe luhlaza ,ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile ;uyidwala lami okungekho kuye ukungalungi .

Listen to the radio broadcast of

Ukukhiqhiza Okuhle Nasebudaleni


Download audio file

Abekho kithi abathanda ukumosha . Ngiqonde ukuthi akunamqondo angithi ? Uma unento engakhiqhiza okuhle ,ithele izithelo ,kungaba ngaliphi pho ukuthi ungayiphonsa emgodweni wendle ?

Ngake ngathathwa yindaba yendoda eyabe ilapha ko  90 iminyaka . Yayizalwe edolobhaneni elincane lasemakhaya ,u-Everald Compton waphila impilo ehlukile emangazayo . Walekelela ukukhulula u- Nelson Mandela. Usesebenze kanzima ukuthola iminikelo eyizigidi zemali ukusiza abampofu. Waceba engazange efune kuceba. Wayehamba phambili ekwakhiweni kukajantshi owawuzosiza usondelele kubantu abampofu emakhaya angakubo.

Nakanjani lomuntu  uphile impilo ehloniphekile ngokuphambili. Kodwa lomuntu usema 90 eminyaka . Yisikhathi sokuzihlalela uzothele ilanga leso angithi ? Lutho ,uhambe kabi akunjalo!  Khona ekhule kangako usanezinhlelo ezinkulu : “Njalo uma ngivuka ekuseni ,” wathi , “Ngihlale ngicabanga ukuthi  ukuba ngohola phambili ekuvukeni  embhedeni . Futhi ebese emva kwalokho …ngicabange ukuthi ngizeleni la emhlabeni ?”

Amahubo  92:12-15 Olungileyo uyahluma njengesundu,uyakhula njengomsedari eLebhanoni.Batshaliwe endlini kaJehova,bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu .

Nasebudaleni bayakuthela izithelo,bahlume babe luhlaza ,ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile 

Kuyishwa ukuthi abanye abantu bayashesha ukuphumula ,ebese behlabe ujenge bezicabangela  ingqayingqayi ukuthi ubani ozofika kuqala ethuneni eyolotha khona . Ungajiki nelanga nethalente uMdali akupha lona ,inqobo mawusaphila ,yenza ongakwenza ngalo !

Futhi angikusho ukuthi ukujika nelanga ngoba usumdala akulona uhlelo lukaNkulunkulu lolo . Ngoba ngisho sesibadala ,simelwe ukuqhubeka sikhiqhiza sithela izithelo njengezihlahla zezithelo eziqala ukuqhaka . Size lapha emhlabeni ukuzokhombisa bonke abantu ukuthi iNkosi yinhle .Nembala sikhonela lokho kanye kulomhlaba !

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje..