... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Inhlakanipho Eyimfashini Endala (1)

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KuThithu 2:1,2 Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo sokuthi: Amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni, nasothandweni, nasekubekezeleni.

Listen to the radio broadcast of

Inhlakanipho Eyimfashini Endala (1)


Download audio file

Sewake wathatha incwadi endala ,uthi mawuqeda kuyithatha qede uyifunde ,uzizwe usuthi ,ey cha iyisidala ,yimfashini endala le ? Leyondlela yezinkambiso zakudala ,leyondlela umhlaba  owawuyiyo ngalezonsuku zakudala … kubukeka kungasangeni ekuphileni kwesimanje uma ubuka umhlaba esiphila kuwo !

Dukuduku ubona kukhona o-poster i-ad yephephandaba elidala  ayifake kwi -social media ,mhlawumbe ikhombisa indlela abantu ababebuka ngayo iqhaza lowesifazane eminyakeni yo 1950’s.Indawo yabo yabe isekhaya ,be cleaner ,bepheka benaka becenta igceke .Kulezinsuku akuselula ukuthi ulokothe ungumnikazi wephepha kube yiyona nto ongayibhala ngomuntu wesifazane lutho!  

Futhi ngokufanayo ,indlela iBhayibheli elibuka ngayo iqhaza lobulili  bobubili ngokuhlukene  kubukeka kuyinto ephikisana ngamalengiso ,kunalokhu okubukeka kuyinqubo ejwayelekile yesimanje kuleminyaka esikuyo . 

Ngakho namhlanje ,nasezinsukwini ezimbalwa ezizayo ,sizolokhu sibuka “inhlakanipho eyimfashini endala” ,uma ngingayibiza ngalokho ,mayelana neqhaza lowesilisa nowesifazane  emhlabeni wesimanje ,asiqale ngalokhu:

KuThithu  2:1,2 Kepha wena khuluma lokhu okufanele isifundiso esiphilileyo  sokuthi: Amadoda amadala mawabe ngazithibayo, azothileyo, aqondileyo, aphilile ekukholweni, nasothandweni, nasekubekezeleni.

IBhayibheli eliyikho ,isikakhulukazi ngukuba yincwadi  yezinto eziphathekayo  futhi lokhu uPhawuli akushoyo la kwithwasa lakhe  kwi ministry uThimothewu ,ngukuthi makafundise wonke umuntu ukuphila ngokweZwi likaNkulunkulu . 

Okusekuqaleni kuloluhla ngokokuhambisana kwalo ngononina ,ngabantu abasemqoka kakhulu kunabo bonke abanye ,amadoda amadala .Kungani ? Ngoba umsebenzi wamadoda amadala ngukwenza impilo yesibonelo okungabukwa kuso .Ngamanye amazwi iqhaza lawo lisobala ngukuba ngama role model ,ngikholwa ayezwa  amadoda amadala. 

Madoda amadala ,abantu bayanibuka  ngakho lalelani leliqhuzu leseluleko  esiyimfashini endala .Zithibeni .Yibani ngaba serious ,abahlakaniphile  futhi nibe mandla kulezingxenye ezintathu –okholweni ,othandweni nasekubekezeleni .Abantu bayanibuka –abantu banibhekile  .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Make your gift monthly to share more Living Hope!

Hearts are open to Jesus at Easter. Your monthly support will help reach millions around the world to share the hope of Christ.

Make it Monthly