... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Impucuko Egugayo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

2 EkaPhethru 3:3,4 Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu, behamba ngezinkanuko zabo, bethi: “Siphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngokuba kuselokhu obaba balala, konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa.”

Listen to the radio broadcast of

Impucuko Egugayo


Download audio file

Akwenzeki ukhathale ngukubuka nokulalela izindaba ? Kuyangenza mina . Ngesikhathi uqhubeka uzibuka ngokomzimba ohlehlile ,kuba sengathi ulalele abantu abagcwele ukuhlale bephikisana ngezinto futhi abangenahliziyo ngomunye .

Mhlawumbe lokho kungenzeka kube ngukubuka …okungenambono oya phambili ,ngoba yebo simelwe ukuzigcina sazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni . Kodwa izindaba zibukeka  seziphunduke zaliqhubu lokugxekeka . 

Nebala kunanamazwi acikanayo : Izikole ziqeda ukubizwa kwamagama athi  “umama”  “Ubaba” ngenxa yokuthi zihhudla kabi ngokobulili ziveza ubulili obubili .Amadoda uwathola egqoke njengabesifazane engosaziwayo ngisho nakwezimidlalo yabesifazane .  Abantu beshayela ihlombe imithetho ekhulula abesifazane bahlephule izingane ezibelethweni zabo ngobuningi . 

Futhi uma kungaze kube nomuntu ongalokotha asukume agxeke ukuthi yimbi lento , abantu  bafuna ukumqhobozela njengebhubesi qede bamthulise nya .Manje pho ngakube sonke simelwe ngukumangazwa yilokhu na ?

2 EkaPhethru 3:3,4Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuyakufika abahleki abahleka usulu, behamba ngezinkanuko zabo,  bethi: “Siphi isithembiso sokufika kwakhe na? 

Ngokuba kuselokhu obaba balala, konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa.”

Lokhu kwabhalwa eminyakeni  engu 2000 eyedlule futhi akukho osekuke kwaguquka . Isazi sebhayibheli kunye nomcabangi wekhulunyaka lamanje  u- GK Chesterton ukubeka kanje : Yonke impucuko ephakeme iyagqwala iyabola ngenxa yokukhohlwa yizinto ezisobala . Futhi yilokho kanye okwenzekayo . 

Uyakholwa nguJesu Mlaleli wami ? Ngakho ungabi yingxenye yalokhu kugqwala. Ungakhohlwa yizinto ezisobala . Sonke siyizoni ,uJesu wafa ukuze sonke sithethelelwe ,futhi wavuka ukuze izimpilo zethu ziguqulwe .Futhi yebo lusuku lumbe …mhlawumbe masinyane ngokungaphezu kobesingakucabanga uyabuya .

Ngesikhathi umhlaba ugqwala ubola ,okwethu masizondle ngeZwi likaNkulunkulu .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!