... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Isu Elihle ,Kodwa …

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 13:23 Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu.”

Listen to the radio broadcast of

Isu Elihle ,Kodwa …


Download audio file

I-Westminster Abbey e- London isibe yindawo yokugcobela amakhosi  eBrithani kusuka ngo 1066. Kuyamangaza lokho . Nembala izingxenye eziningi zalesisakhiwo bezilokhu zakhiwa kabusha , Kodwa iziqalo zaso sezihlale iminyaka eyinkulungwane 

Kusuka ngalesosikhathi zingaki izakhiwo zomphakathi ezinkulu esezakhiwe ezinhle mazifika ? Kulezinsuku nebala sakha  izindlu zokukhonza ezinkulu ngohlobo oluhlelekile lwesimanje futhi ezikhangiseka kalula .

Manje akukho lutho olunephutha kokukodwa kwalokho . Kanjalo futhi alikho iphutha nakimi nawe ukwenza izinhlelo zalokhu nalokhu  okusha ngenhloso yokukhonza uNkulunkulu ngezinto ezintsha . Kodwa njengokuba u- Winston Churchill wake wathi , “Noma isu lingalihle kanjani kodwa kumele umuntu abuke imiphumela yalo ”. 

Kungenzeka uwujwayele umzekelo womhlwanyeli , lakhona uJesu wakhombisa khona ukuthi izinhloso zethu ezinhle zokumsebenzeka uJesu kungenzeka ziphase noma zifeyile . Kwabanye imbewu iwela enhlabathini eqinile qede ingakwazi ukuba nempande .Kwabanye iwela enhlabathini engajulile ,okwenza ivese ibune maseliphakeme selishisa ilanga . Ezinye zibulawa lukhula nameva – iminako yalelizwe . Qede abesesitshele okumele kwenzeke :

NgokukaMathewu 13:23 Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu.”

Ngamanye amazwi uma iZwi likaNkulunkulu lithatha indawo yalo ezinhliziyweni zethu , limelwe ukukhiqhiza isithelo .Simelwe ngukwenza umehluko kulomhlaba . Kuhle ukuba namacebo amahle , kodwa ukulandela uJesu akungakho kakhulu ukuba namasu amahle kungokukhiqhiza kakhulu umehluko omuhle ,isivuno esihle . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Help see God’s Word actively working in millions more lives!

Help see countless more lives touched and transformed by the living Word of God – month after month – by making your gift monthly!