... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Isu Elihle ,Kodwa …

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 13:23 Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu.”

Listen to the radio broadcast of

Isu Elihle ,Kodwa …


Download audio file

I-Westminster Abbey e- London isibe yindawo yokugcobela amakhosi  eBrithani kusuka ngo 1066. Kuyamangaza lokho . Nembala izingxenye eziningi zalesisakhiwo bezilokhu zakhiwa kabusha , Kodwa iziqalo zaso sezihlale iminyaka eyinkulungwane 

Kusuka ngalesosikhathi zingaki izakhiwo zomphakathi ezinkulu esezakhiwe ezinhle mazifika ? Kulezinsuku nebala sakha  izindlu zokukhonza ezinkulu ngohlobo oluhlelekile lwesimanje futhi ezikhangiseka kalula .

Manje akukho lutho olunephutha kokukodwa kwalokho . Kanjalo futhi alikho iphutha nakimi nawe ukwenza izinhlelo zalokhu nalokhu  okusha ngenhloso yokukhonza uNkulunkulu ngezinto ezintsha . Kodwa njengokuba u- Winston Churchill wake wathi , “Noma isu lingalihle kanjani kodwa kumele umuntu abuke imiphumela yalo ”. 

Kungenzeka uwujwayele umzekelo womhlwanyeli , lakhona uJesu wakhombisa khona ukuthi izinhloso zethu ezinhle zokumsebenzeka uJesu kungenzeka ziphase noma zifeyile . Kwabanye imbewu iwela enhlabathini eqinile qede ingakwazi ukuba nempande .Kwabanye iwela enhlabathini engajulile ,okwenza ivese ibune maseliphakeme selishisa ilanga . Ezinye zibulawa lukhula nameva – iminako yalelizwe . Qede abesesitshele okumele kwenzeke :

NgokukaMathewu 13:23 Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi, aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngamashumi ayisithupha, omunye ngamashumi amathathu.”

Ngamanye amazwi uma iZwi likaNkulunkulu lithatha indawo yalo ezinhliziyweni zethu , limelwe ukukhiqhiza isithelo .Simelwe ngukwenza umehluko kulomhlaba . Kuhle ukuba namacebo amahle , kodwa ukulandela uJesu akungakho kakhulu ukuba namasu amahle kungokukhiqhiza kakhulu umehluko omuhle ,isivuno esihle . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.