... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Langazelela uNkulunkulu

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Amahubo 42:1,2 Njengendluzele ilangazelele amanzi emifula ,kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu wami.Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,uNkulunkulu ophilayo ;ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na?

Listen to the radio broadcast of

Langazelela uNkulunkulu


Download audio file

Kunento eyesabisayo eyenzeka kubantu bakaNkulunkulu kulezinsuku . Izungeza ekutheni kuchaza ukuthini ukusindiswa, ukuba nesipho sokuphila okuphakade. Futhi ngiyasola sengathi ngalolosuku abaningi balindwe ngukumangala okukhulu.

Ngakho angikubuze “uyakholwa nguJesu”? Mhlampe  impendulo ngu ‘Yebo’. Usungasho uthi –usindisiwe . Ngakho inkinga yini ? Nansi indlela u- A.W. Tozer abeka ngayo :

Imfundisonkolo ethi ukusindiswa ngokholo –iliqiniso ngokwebhayibheli,futhi iyisibusiso ekuphumeni enkolweni esitshodile engakhiqhizi ukuya phambili – ezimpilweni zethu kungenzeka siwele ekuhambisaneni nababi  sagcina sitolikwa ngabanye njengabavimba abantu ekwazini uNkulunkulu .Indaba yonke  yezenkolo isiyenziwe yayinto enkenqezayo  nengathi shu .Ukholo manje lungasetshenziswa ngokungafakiwe esikalini luqhathaniswe nempilo yenkambo enhle  futhi ngokungabi namahloni ngempakamo yemveloluntu . UKhrestu angamukelwa kodwa kungabikho luthando olukhethekile ngaYe kulomuntu  omemukelayo. Lomuntu usundisiwe kodwa akalambile okomele UNkulunkulu .Kahle hle ngokuyikhona ngqo ufundiswe ukuneliswa yikho lokho okuncane asenakho angabe esahlabela phambili .

Ngakho nanku umbuzo :ngokuba ukukholwa nguJesu kuyiguqulile impilo yakho kumbe umuntu omdala kuwe usaphila namanje ? Ngakube waphenduka kuye qede wagcwala ukumlangazelela , kumbe imnako yalomhlaba nezikhalakahle zazikuheha ? 

Amahubo  42:1,2 Njengendluzele ilangazelele amanzi emifula ,kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu wami.Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,uNkulunkulu ophilayo ;ngiyakufika nini ngibonakale phambi kukaNkulunkulu na?

Inhliziyo eyomele uKhrestu inesiqiniseko ngensindiso yayo . Le engamlangazeleli ayinaso .

Shlobo sami mlangazelele uNkulunkulu !

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje..