... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Impambankwinci Yenkululeko

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseGalathiya 5:13 Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando.

Listen to the radio broadcast of

Impambankwinci Yenkululeko


Download audio file

Inkululeko yinto sonke esiyilangezelelayo.Ukukhululeka   kwimithetho ,emithwaleni  nasezintweni okumele sizenze  ezisidonsela phansi ngokusinda ,singabala nasebudlelwaneni obunzima .Ungaqhubeka ukubala ngakunye ,sifuna ukukhululeka kukho.Futhi akuyona into engajwayelekile leyo .Sifuna ukukhululeka kulezozinto ukuze siqhubeke sithokozele impilo.

Kumuntu ongakaze abe nemali eyanele ukukwazi ukubhekana nezidingo zokuphila kwakhe ,ngiyakutshela wena kuyinto engukukhululeka okukhulu ukukwazi uku-afforder.Kumuntu osebe semshadweni ethwele kanzima ,kungukukhululeka okukhula ukubona izinto ziqaqeka .

Futhi yebo nebala uNkulunkulu usikhethele ukuba sibe nenkululeko kodwa inkinga isekutheni kungenzeka ukuthi  lenkululeko asikhethele yona akulona loluhlobo esiluthandayo thina . 

KwabaseGalathiya  5:13 Ngokuba nina bazalwane nabizelwa ekukhululekeni. Kuphela ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando.

Inkululeko uNkulunkulu akhuluma ngayo la ,yinkululeko ezintshisekelweni ezingezinhle ,ukukhululeka esonweni ;inkululeko kukho konke ukwenza okubi.Futhi nembala asilisho iqiniso ukuthi inkululeko yalezozinto esikhulume  ngazo ekuqaleni –kungasiholela ekwenzeni izinto ezi-wrong  ;ekungathembekeni ,ekushiyeni umlingani wethu nokuningi okungagcina sekwenzeka .

Uma ubeka  ithemba lakho kuJesu ,ungokhululiwe emthwaleni wesono sakho .Inkululeko yoqobo leyo.Uhlobo lwenkululeko olukukhululayo phakathi kwazo zonke izinto ezinzima ezikucindezelayo .Ngakho  …

… ningakwenzi ukukhululeka kube yithuba enyameni, kepha khonzanani ngothando.

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.