... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Impilo Ebhalansile Ngokunamandla

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

U Umshumayeli 4:5,6 Isiwula siyasonga izandla zaso,sidle umzimba waso .Kungcono ukhweshwe lokuthula kunezandla zombili zigcwele umshikashika

Listen to the radio broadcast of

Impilo Ebhalansile Ngokunamandla


Download audio file

Uma bekuqhamuke umuntu ezokunika ukweneliseka ,uyakwazi lokho kweneliseka okujulile okuyisithelo esihle esilethwa yimpilo ebhalansile ,ngakube leyo –offer ungayithatha uyemukele ? Ngicabanga nakanjani iningi lethu liyoyithatha . 

Kuliqiniso angithi . Ekujuleni kwethu silangazelela leyompilo eletha ukweneliseka .Ngakolunye uhlangothi sisebenzisa iziphiwo namagalelo ethu  ukufinyelela ezintweni ezinhle .Ngakolunye uhlangothi sibe nesikhathi esanele ukuthokozela izithelo zemijuluko yethu . 

Kulezinsuku lokhu sikubiza nge-balance phakathi kwempilo nomsebenzi.Ake ngibuze injani kuwe i-balance yempilo nomsebenzi ngabe ibhalansile ? Kwabanye ngumsebenzi omningi kakhulu ,akukho sikhathi sokuzolisa umqondo ukuthi ukudlala kancane nabanye nezingane njll,kwabanye kungokuhluke ngamalengiso kulokhu .

Nge-technology le esiphethe izimpilo zethu ngobucofocofo  ngubuphayiphayi zikhathi zonke ,mhlampe kungenzeka selokhu ifikile seyenze izimpilo zangabe zisa bhalansa sanhlobo .

 Kukhona kulokho na? Lutho sanhlobo! Nansi phela inkosi uSolomoni eminyakeni eko  960 BC:

Umshumayeli  4:5,6Isiwula siyasonga izandla zaso,sidle umzimba waso .Kungcono ukhweshwe lokuthula kunezandla zombili zigcwele umshikashika.

Nansi la elele khona ,kuleyominyaka impela eko 3000 eyedlula ,uNkulunkulu ekhuluma nabantu ngempilo ebhalansile macala onke ,yizinto lezi eziphatha kabi ama device ethu ukuzizwa ngoba asephenduke i-addiction yamathoyizi asengomahlalephethwe wena owabona ingane  etetemayo ,

Ngakho ake ngikushiye nombuzo ojulisanayo ,kungakanani kuwe ukuhuheka ukufuna izinto ezintsha neziningi kweqe empilweni –zize zimoshe impilo yakho  ?

Yimibuzo le okumele sizibuze yona uma sifuna ukuphila impilo ebhalansile kahle .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.