... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Kufa Kuphi Ukunqoba Kwakho

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

1 KwabaseKhorinte 15:54-58 Kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokhu okufayo sekwembethe ukungafi, kuzakugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi: “Ukufa kugingiwe kwaba ngukunqoba.” “Kufa, kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa, luphi udosi lwakho na?” Udosi lokufa yisono; amandla esono ngumthetho. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho-ke, bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini.

Listen to the radio broadcast of

Kufa Kuphi Ukunqoba Kwakho


Download audio file

Lomhlaba ugcwele amahlaba nezinhlungu kwezobudlelwane  bethu  nasenhliziyweni  yethu futhi yeyi angisho ukuthi ngisho nakulemizimba yethu emidala njengokuba isisondela kwagoqanyawo .Ngamafuphi ngiqonde ukuthi izinto ziyasilimaza enhliziyweni ngisho nasemizimbeni imbala . 

Nginesiqiniseko ubile  ezimwni ezinzima empilweni  (mhlampe okungenzeka kwamanje ubhekene nazo njengoba  ngikhuluma nje ) lakhona kuzwakala sengathi yonke into ibheke enzansi . Manje imvamisa ,kuba yisikhathi esingeside kakhulu ,kodwa ivese inqola iwulahle umthwalo la kithi . Kodwa ngesikhathi uqhubeka ukhula hleze okunye kuzole .Kungenjalo nanti negodi liyasondela eseliyisiphetho sendaba .

Mhlawumbe kunjalo kuwe ,ngaphandle uma ukholwa nguJesu .

1 KwabaseKhorinte  15:54-58Kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokhu okufayo sekwembethe ukungafi,

kuzakugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi: “Ukufa kugingiwe kwaba ngukunqoba.” 

 “Kufa, kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa, luphi udosi lwakho na?” 

Udosi lokufa yisono; amandla esono ngumthetho.

 Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. 

 Ngakho-ke, bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavame njalo emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini.

Ngakho uma kwenzeka uba kulesosikhathi sokuthi  izinto zibheke phansi ,yazi lokhu : Uma ubeka ithemba lakho kuJesu  ,ukunqoba ukufa kukulindele .Ngakho sihlobo sami ,yima uqinile ebese konke lokhu okwenzayo ukwenzele iNkosi . Soze kwaba yizithukuthuku zencanga ,awulahli  ngokwenzenjalo . Yeka ithemba elingangabazeki esinalo kuJesu .Yingakho ngikuncenga namhlanje ubeke ithemba lakho kuJesu .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.