... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Lukhulu Kangakanani ? Lubanzi Kanganani?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Amahubo 103:11,12 Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba,unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.Njengokuba iMpumalanga yahlukene neNtshonalanga ,udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.

Listen to the radio broadcast of

Lukhulu Kangakanani ? Lubanzi Kanganani?


Download audio file

Impilo inecwecwe elincane elithi ‘angazi’ lilokhu lifika lincozula ukholo lwakho .Lawomabhampi,imihuzuko,izingcindezi ,nokudonseka namatshe impilo esishaya ngawo ,konke kunendlela okusenza amehlo singasawabhekisi kuJesu ,kunalokho siwathi njo ezinkingeni esibhekene nazo eziseduze . 

Nawe sewuke wabhekana nalokho angithi? Nakanjani uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ukuthanda ngokwanele  okungakho wathumela uJesu  ukuzokufela .Kodwa impilo inzima .Ngolunye usuku kumahhadla akubekeki ngisho unyawo ,ngelinye ilanga  kube wudaka uthi uyalubeka lushelele ,kwesinye isikhathi kube yisilingo esisho ukukuqeda ,konke lokhu kuza kuwe ngenhloso yokukuketula kususe amehlo ekubukeni uthando lukaNkulunkulu olumangalisayo . 

Bese kuyisikhathi sokuma kancane lesi ,ubuyisele amehlo akho ekubukeni uNkulunkulu ,okwethu ukuvumela uNkulunkulu uMoya ongcwele asibhekise kuYe. 

Amahubo  103:11,12 Ngokuba njengokuphakama kwezulu phezu komhlaba,unjalo umusa wakhe phezu kwabamesabayo.Njengokuba iMpumalanga yahlukene neNtshonalanga ,udedisile kangaka kithi iziphambeko zethu.

Lukhulu kangakanani  uthando lukaNkulunkulu olungenakuzanyazanyiswa kuwe na ? Luphakeme njengamazulu .Uma usuka kulomhlaba uhubele phezulu ngesiphuphutheki ,ngesikhathi uqhubeka ubheke phezulu ,soze wafika ekugcineni kokuphakama kwamaZulu . Yindlela leyo aphakame ngayo .Yiyona ndlela leyo uthando lwaKhe olukhulu ngayo kuwe. 

Usezigudluze zakude kangakanani izono zakho ,neziphambeko zakho ezimbi ? Mangase ngithi awuhambe ubheke eMpumalanga mina ngibheke eNtshonalanga ,uzongitshela ukuthi siyoke siphinde sihlangane yini . Noma ngabe impilo ikujikijela ngani kodwa ungalokothi ulahlekelwe ukuqhubeka ubona ukuthi uthando lukaNkulunkulu olungakaleki lunjani ngawe.Ungalokothi ukhohlwe yinani elikhulu elibuhlungu alikhokha ukuze agudluze izono zakho zibe kude nawe ,futhi wazigudluza ngokwezinga lokuthi zingaphinde zilokothe zibe seduze nawe . 

Uyathandwa ngokungakalekiyo ,uthethelelwe ngokuphelele … ngoJesu .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.