... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukholo Oluphilayo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

EkaJakobe 1:21,22 Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa.

Listen to the radio broadcast of

Ukholo Oluphilayo


Download audio file

Abagijimi abakhaliphile bayisimangaliso . Noma ngabe badlala ngabodwana kumbe bayi-team noma badlala nje emicimbini ,baziqeqesha kanzima ukuze babe ngoshampeni  kuyo yonke imidlalo ababhekana nayo .

Ngakho uma ubuka umsubathi omkhonzile kumbe i-team yabo ibhekene neyabanye ,kungaba ukubabuka ngqo  beshaya umgwaqo kumbe kumabonakude ,  …uye ucabange kangakanani ngomsebenzi oshukanayo abawenzayo , amahora amade ,ukuzinikela nokuzidela abakwenzayo bezishukela ukuba ngo-best kwabakwenzayo .Ithini impendulo yakho ? Akungaze kwacabangeka ngokujulile .Njengokuba sonke siye sijabulele ukubabona beqeda kahle ibanga lokugijima kwabo.

Kodwa ngaphandle kokuzijuba nokuzikhandla abakwenzayo ngasithe ,ngeke bafike la abakhona .Okugcina kubukeka ngokokuthi kuyefana ncimishi nasohambweni lokholo . Uma ungazikhandla ngasese ,ngeke uhambe ibanga lonke ufike la okumele ufinyelele khona . 

EkaJakobe  1:21,22 Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu.  Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa.

Ngamanye amazwi noma abantu bengakubona noma qha ,konke kuqala ngokumukela  iZwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakho –iZwi elinamandla ukusindisa umphefumulo wakho .Konke kuqala ngesinqumo enhliziyweni ukulandela uJesu ,ngisho kungathiwa konke ukungcola nobubi obukuzungezile bumelene nawe . 

Ekugcineni ,kungokuzikhandla ,uzidele uzinikele ngokunqala ,ulalele ,ube nentobeko ngisho kungathiwa ubhekene nobubi kodwa ubunqobe uthobele iZwi osunqume ukulilalela .Umsubathi engafunda izincwadi eziningi ngalomdlalo asekhethe ukuwudlala  ,kodwa lokho kungemenze abe ngumgijimi ongcono .Kumele asukume agijime akwenze lokhu akukholelwayo . 

Ngakho ,Yibani ngabalenzayo izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela, nizikhohlisa.

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.