... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukunqamula Ukhondolo Lokwakudala

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Dutheronomi 5:8-10 ‘Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba; ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami.

Listen to the radio broadcast of

Ukunqamula Ukhondolo Lokwakudala


Download audio file

Kubuhlungu uma isono sihamba sisuka esizukulwaneni siya esizukulwaneni .Indodana yesidakwa isebucayini be risk enkulu yokuba yisidakwa nayo .Ingane ehlukunyeziwe isemathubeni amaningi ukukhula ibe ngumhlukumezi nayo .Izono zezizukulwane zikhona ngempela .

Omunye uzakwethu uthi uyise wabe engumgembuli omkhulu ,ngenhlanhla wayekufihla kuye ,okwasiza ukuthi kungedluleli kuye  

Kodwa akuhlali kunjalo . Njengokuba sibonile ukuthi isono sehla ngokhondolo lomndeni .Ngiyazibuza ukuthi ekaze wena yikuphi okhokho bakho abakwedlulisela  empilweni yakho okuyisono .Mzabalazo muni obhekene nawo ngenxa yakho.

Usacabanga ngalokho ,nanti iZwi elinamandla elivela kuNkulunkulu :

Dutheronomi 5:8-10‘Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo zomfanekiso wokusezulwini phezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba; ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami.

Khona lapha kanye uNkulunkulu usinika ukuzikhethela ukuqhubeka nezono zokhondolo lomndeni kumbe sikhethe ukulunqamula ;sikhethe ukuba aqhubeke evakashela ubuhlungu nomonakalo wesono ezizukulwaneni ezisezayo kumbe ngokuphenduka kwethu  sibe yisigaba  lakhona kuqala ozalweni lwakithi nolwethu kugeleze izibele nesibusiso saKhe .Yikuphi ozokukhetha ? 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.