... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuthokozisa uNkulunkulu

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 14:6-10 Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerode indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamjabulisa uHerode, kwenzeka ukuba ayithembise ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi: “Ngiphe lapha ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapathizi.” Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa yababehlezi nayo ekudleni yayaleza ukuba inikwe, yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazana; yaliyisa kunina. Kwafika abafundi bakhe, bathabatha isidumbu, basimbela; baya bambikela uJesu.

Listen to the radio broadcast of

Ukuthokozisa uNkulunkulu


Download audio file

Ithemba eliyimfihlo sonke esiye sihlale kulona ngukuthi uma simlalela uJesu ,uzosibusisa  ngokwendlela esithanda ukubusiswa ngayo .Sibe ngabaphilile emzimbeni ,abanothile ngemali ,nabanobuhlakani .Yilona themba esiba nalo lelo bandla .

Kodwa ndlelana thizeni ekujuleni kwethu ngaphakathi sinovalo lokuthi ngeke kwenzeke ngendlela esifisa ngayo ; ukuthi izinto ezimbi zisazoqhubeka zisehlela ebese lokho kumlandela kwethu uJesu kube sezeni . Kuyi-risk ukumlandela uJesu ngakho sibheka silindele umvuzo. Futhi okumangazayo ngukuthi mina nawe siyazi ukuthi izinto ezimbi ziyenzeka .Abanye abantu baye bathathe uJohane umbhabhathisi abe yisibonelo ,owahlukumezeka kakhulu ,nakuba enze konke okuhle . 

NgokukaMathewu  14:6-10Kepha ngosuku lokuzalwa kukaHerode indodakazi kaHerodiya yasina phambi kwabo, yamjabulisa uHerode, kwenzeka ukuba ayithembise

ngesifungo ukuyipha lokho engakucela. Yona isifundisiwe ngunina yathi: “Ngiphe lapha ngoqwembe

ikhanda likaJohane uMbhapathizi.” Inkosi yadabuka, kepha ngenxa yezifungo zayo nangenxa

yababehlezi nayo ekudleni yayaleza ukuba inikwe,  yathuma yamnquma uJohane ikhanda etilongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngoqwembe, lanikwa intombazana; yaliyisa kunina. Kwafika abafundi

bakhe, bathabatha isidumbu, basimbela; baya bambikela uJesu.

UJohane uMbhabhathisi wamlalela uNkulunkulu ngokugcwele kodwa nakuba kunjalo uNkulunkulu wavuma ukuba aqunywe ikhanda uJohane .Ngakho ithini impendulo ? Impendulo nebala ayikho ebukhencekhenceni bezinto ezikhalakahle zalomhlaba ezikitazayo .Lutho .Ukuthokozisa uNkulunkulu kumele kube ngumvuzo ngokwakho ngokuzimele .Akasikweleti lutho uNkulunkulu . 

Ingcebo yokuthokozisa uNkulunkulu inkulu kakhulu kunokhencekhence bakulomhlaba .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.