... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Uvele Usekubusisile

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseFesu 1:3 Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya

Listen to the radio broadcast of

Uvele Usekubusisile


Download audio file

Sisaqhathanisa lonyaka osufile ,oqeda nje kudlula kumbe esesiwuphothula okusele amanenjana nje ,uma siwuqhathanisa nesenethemba ngawo ozayo kwikusasa ,kunezinto esizethembile ukuthi zizoguquka  kulonyaka ozayo .Ube ngongcono .Sibe nezibusiso ezingcono. 

Ngakho yiziphi lezozinto empilweni yakho? Yiziphi izibusiso ofisayo zize endleleni yokuphila kwakho ? Nakanjani zikhona ezimbili noma esisodwa esiseqhulwini .

Mhlawumbe kungenzeka ufune izinto zithi ukuba ngcono emsebenzini wakho ,kwezezimali zakho,emshadweni wakho,ezinganeni zakho noma kulokhuya ….uhla lude ,angithi? Ngakho sigcina amehlo siwathe njo ezibusisweni ezimbili kumbe esisodwa esingakafiki empilweni yethu ,ngokwezinga lokuthi sengathi enye into ayisho lutho ekhona .

Kuyinto  ejwayelekile ,ikakhulukazi kulesikhathi sonyaka esikuso njengamanje .Ngesikhathi sisuke sisabuka emumva sibuka phambili ,sinethemba lekusasa elingcono .

Yebo kuhle lokho kodwa incaphephe ekhona kukho ngukuthi ngokubuka kakhulu okuhle esikufisa kusasa sigcina sesikhohlwa nya ngokuhle okuvele sesinakho . 

KwabaseFesu 1:3 Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya

Iqiniso ngukuthi kuKhrestu ,uNkulunkulu uvele usesibusisle ngesibusiso sonke sokomoya ezulwini .Ngamanye amazwi sewangena endalini yezigqila wayosihlawulela wakhokha ukuba umgqilazi engabe esasithenga sibe yizigqila zakhe  ngenxa yesono sethu qede wakwazi  ukusihlenga  wasibuyisela ebunanini bethu ,lokho uNkulunkulu ukwenze ngegazi likaJesu .Usithethelele ngoba uKhrestu ulikhokhile inani lenhlawulo.Ubeke uMoya waKhe kithina qede wasibeka endleleni eya  kwingunaphakade  siseBukhoneni baKhe .. 

Iqiniso ngukuthi uvese uNkulunkulu usesibusisile –ubusise mina nawe .

Ungalokothi nangephutha ukukhohlwe lokho ! 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.