... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Izibele Nesihawu SikaNkulunkulu

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Joweli 2:12,13 Kepha manje usho kanje uJehova “phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke nangokuzila ukudla ,nangokukhala nangokulila .” Niklebhule inhliziyo yenu hhayi izingubo zenu,niohendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ,ngokuba yena unomusa, unobumnene wephuza ukuthukuthela ,unesihe esikhulu, uhawukela nomubi .

Listen to the radio broadcast of

Izibele Nesihawu SikaNkulunkulu


Download audio file

Impilo inomkhuba wokuvese eskhaleni isijikise ijika elimazongezonge kade umgwaqo usemnandi yithi labaya sesibhekene nokutsheka okungemnandi ;uthole ukuthi kade kuyincithisaka yonke into ngomzuzwana nje sekome nkwe ikati selilele eziko njalo ,kade sithokozile dukuduku sesisosizini njalo .Futhi okuthi uma siqhubeka siqhela kuNkulunkulu kusikhathi sinye kuba ngokudlulele . 

UMphrofethi omdala weThestamente Elidala uJoweli wayebhala esikhathini esinjalo ;isikhathi samaqhwagi eshanela kwasani ,esikhathini sendlala ,izimo ezazishubile kubantu okwakwaziwa ukuthi bakhethwe nguNkulunkulu . 

Kungani lokhu kwenzeka ? Kwakudalwa yini ingempela? Yebo uNkulunkulu wakuphendula lokho  ngokungashayi eceleni ,ngomphrofethi wakhe  :

Joweli  2:12,13 Kepha  manje usho kanje uJehova “phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke nangokuzila ukudla ,nangokukhala nangokulila .”

Niklebhule inhliziyo yenu hhayi izingubo zenu,niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ,ngokuba yena unomusa ,unobumnene wephuza ukuthukuthela ,unesihe esikhulu ,uhawukela nomubi .

Abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo base beqhelile kuNkulunkulu ngenxa yezono zabo .Kuyenzeka nakuwe sihlobo sami ,angithi? Mina kuyangenza .Futhi esikhundleni sokubajezisa ahlabele phambili  ,esikhundleni sokuqinisa kakhulu kubo uswazi  kodwa okubalulekile ubabizela ukuba babuyele kuYe  ngenhliziyo yabo yonke . 

Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ,ngokuba yena unomusa ,unobumnene wephuza ukuthukuthela ,unesihe esikhulu ,uhawukela nomubi 

Kwesinye isikhathi ,imvamisa  lonke lelijika elinzima lempilo elivese lithi qithi singalindele kuyavamisa ukuba ngumphumela wesono sakho ,esakho nesami .Kodwa nakuba uNkulunkulu evumela imiphumela yezono zethu  ukusehlela ekuphileni kwethu ukusibuyisela ezingqondweni zethu ,inhliziyo yakhe –inhliziyo yakhe enkulu nenamandla –ngukusibuyisela  eduze kuYe . 

Niphendukele kuJehova uNkulunkulu wenu ,ngokuba yena unomusa ,unobumnene 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.


We use cookies to improve your browsing experience, analyse site traffic & personalise content, but we do not track you when you leave this site. To find out how we utilise & protect your data, check out our "Privacy Policy".

Privacy Policy

Make your gift monthly to share more Living Hope!

Hearts are open to Jesus at Easter. Your monthly support will help reach millions around the world to share the hope of Christ.

Make it Monthly