... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

UJesu Weza Ukuze …

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

1 Johane 3:8 Owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane.

Listen to the radio broadcast of

UJesu Weza Ukuze …


Download audio file

Ngizizwa ngiholeleka namhlanje ukuthi kengikhulume ngama compromise amancane ashoshela ukungena empilweni yakho .Uyazazi lezozono ezincane ,lezo ngokubuka kwakho ,ezingatheni ezingasho lutho ,lezo ohlale uzishanele uzibeke ngaphansi kuka –carpet. 

Hle hle uNkulunkulu akenzi mehluko phakathi kwezono ezincane nezinkulu [njengokuzibiza kwethu].KwabaseGalathiya 5:19 ufaka nezono zokungaziphathi kahle ngokocansi ,ukungcola,amanyala,ukukhonza izithombe ,ukuthakatha ,nobutha nokulwa,nomona nokuthukuthela,nokubanga ,nokwalana,nokwahlukana ,nomhawu,nokudakwa ,nokuxokozela ,konke kusohleni olulodwa. 

Ngakho ukudala  ukulwa emsebenzini kusohleni nakho la kunye nokudakwa nokuxokozela .Akukho mehluko kunesinye isono ngoba zimdibi munye khona la .Ngakho asingazikhohlisi ukuthi sizokwenza  ama compromise ngezinto ezicacile eZwini likaNkulunkulu …ngqo ezibizwe ngesono  zonke . 

Futhi ukugxilisa umqondo ngokuthe xaxa nansi la ekhona  …

1 Johane 3:8Owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa  ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane.

Livesi leli elinamandla elihlaba kuzwele kulezozono esizithethelelayo ngazo sithi hhayi yizinto ezincane nje lezi . Uyakuzwa uNkulunkulu akushoyo kithi ,kimi nawe namhlanje ? Owenza isono ungokaSathane.Vumela uMoya oNgcwele  akuhlabe akuvumise  ngaleloqiniso namhlanje .

Kodwa manje ,nazi izindaba ezinhle ,izindaba ezinhle kakhulu . INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa  ngalokhu, ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Yisona sizathu kanye uJesu weza ngenxa yakho .Ukwesula i-slate sesono sakho sibe clean .Ukukunika amandla ukuhamba uqhele esonweni sakho .Ukuchitha imisebenzi kaSathane …empilweni yakho .

Yebo shlobo sami yilesosizathu kanye uJesu weza ngenxa yakho !

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.