... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Yiba Nomusa

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

EkaJakobe 2:13 Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu; isihawu sizigabisa ekwahlulelweni.

Listen to the radio broadcast of

Yiba Nomusa


Download audio file

Angazi kunjani kuwe ,kodwa mina ngiyakholwa nguJesu .Ngakho ngosuku lokwahlulela okuyinto ezayo kithi sonke ,ngiyazi ukuthi ngiyowuthola umusa kaNkulunkulu .Kodwa nanku umcabango osabisayo ,ngiyothini uma kungasenzeki kimi ,uyothini uma kungasezenzeki kuwe ,singasawutholi?  

Umusa kaNkulunkulu awuwenzi umqondo kuze kube ngukuthi sibhekene nentukuthelo kaNkulunkulu yila oyosicacela kahle .Uma ezinye izigebengu zilahlwa yicala ngezono zecala lazo ,sonke sisuke silindile ukuthi umahluleli engabi namusa kuzo ,angithi ? Yingoba senziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu ,sinomuzwa wobulungiswa njengaye . Ngakho asingacimi umusa nezahlulelo zikaNkulunkulu ngenxa yokuthi yizinto okubukeka sengathi azisebenzisani . 

Kodwa inhliziyo kaNkulunkulu,iyinhliziyo yothando ,yomusa nesihe .Yingakho wathumela uJesu ukuzosifela kuleso siphambano ,ukufeza okwakufunwa ngubulungiswa baKhe  .Yingakho ngokholo engilubeke kuye kueseyinamhlanje ,nginokungangabazi ukulindela umusa wakhe ngosuku olukhulu  lokwahlulela ,ukuthi ngiyoxolelwa ngokwezibele zakhe ngoba impilo yami noma yayimbi ngonile kodwa ngazinikela enhlawulweni enguJesu ngamkholwa lungakafiki usuku lokwahlulela  

Kodwa ngakube ikhona yini into ,engavimba lowomusa wakhe kimi nawe na ? 

EkaJakobe  2:13 Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu; isihawu sizigabisa ekwahlulelweni.

Ungakhombi umunwe kimi ,mina ngingu –postman ngidiliva  iposi qha .Lokhu kuqhamuka ngqo eZwini likaNkulunkulu ,umzekelo omnandi omfushane oqondile ngqo yilowo uJesu awuxoxa ngenceku eyaxolelwa isikweletu sayo esikhulu ngumqashi wayo ,yona yacinelela uzakwabo ukuthi ayikhokhele isikweletu sayo ,esabe sisincane kabi kunexolelwe sona yona . Ngesikhathi umqashi ekuthola lokho ,ulaka lwakhe lwavutha okwelangabi lomlilo . 

Ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.