... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuba Nomqondo Olangazelayo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Izaga 25:2,3 Kuludumo kuNkulunkulu ukusitha into kepha udumo lwamakhosi ngukuphenya indaba . Njengezulu ngokuphama nomhlaba ngokujula injalo inhliziyo yomuntu ngokuphenywa .

Listen to the radio broadcast of

Ukuba Nomqondo Olangazelayo


Download audio file

Usuke uzizwe sengathi uphila impilo egunjini lethuna uqobo ? Kodwa angikutshele noma ungakukholwa anoma ungekukholwe lokhu kodwa uNkulunkulu ukuthembe ngamandla okukwazi ukuphuma kulelothuna !

Nakhu esengike ngakuqaphela uma ngikulesosimo okungathi ikhanda lami libheke phansi ,ngizizwa sengathi ngiya egodini ngiphila ,okusengathi ayisekho enye indlela yokuphuma .Kwenza uzizwe unduvunduvu ungabi nanamicabango ecacile e-creative njengokuba uNkulunkulu wakwaluka esakhiweni sethu singabantu  singathi kukwi DNA  yethu  ukuba  nemicabango eya phambili . 

i- Apple technology  ungayithanda noma uyizonde ,kodwa iyaziwa kakhulu ngobuchule bokuba innovative kanjalo nama design a-stylish kamnandi .Yilokho kanye okuyenza lenkampani yehluke kwezinye ,okwesikhashanyana ,lokhu okubenza babe yinkampani enenani elikhulu emhlabeni wonke .Okuningi kwalokhu kubekeka kwabo endaweni enhle kweze technology kungenxa ye-creativity  nokubuka ngeso eliya phambili  le-chief design officer eminyakeni eminingi ,loyo ngu  Sir Jonny Ive, owake wathi :

Nginovalo futhi ngiyanengeka uma  abantu bengesenalo ulangazelelo .lokho yikho phela okuqeda isasasa lezokuxhumana  .

Lokho kuhlaba ngqo ,nokho kuhambisana ncimishi nalokhu esikuxoxa namhlanje ,ngoba ulangazelelo luyinhlansi ekhongela umlilo we creativity ne –imagination .Kuyigxathi lokuqala elikukhipha egodini ,ukuba nomqondo olangazelela okuhle oku-fresh .Kodwa mhlampe ungengengizwa kahle ngoba ngibeka ngokwendlela yami ,ake ulalele nanti iZwi likaNkulunkulu  ngalesihloko kanye:

Izaga  25:2,3 Kuludumo kuNkulunkulu ukusitha into  kepha udumo lwamakhosi ngukuphenya indaba .

Njengezulu ngokuphama nomhlaba ngokujula  injalo inhliziyo yomuntu  ngokuphenywa .

Yebo uNkulunkulu uyazifihla  azisithe Kodwa kuyinto emangalisayo uma thina esidalwe ngomfanekiso waKhe ,siba nolangazelelo olwanele ukufuna ukucwaninga izinto .

 Yigxathi lokuqala ukuphuma egodini lakho lelo !

Futhi yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.