... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuba Sencupheni Kokholo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 6:6 Kepha wena, nxa ukhuleka, ngena ekamelweni lakho, uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuYihlo osekusithekeni; noYihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza.

Listen to the radio broadcast of

Ukuba Sencupheni Kokholo


Download audio file

Kuyangimangaza ukuthi inkolo kumbe angithi umoya wenkolo uma ngingasho kanjalo ,yinto le engumbombayi .Ungena kuyo yonke inqubo yokwenziwa kwezinto ngokwenkolo leyo ,kodwa ekugcineni akutheli zithelo ,akukuniki i-meaning yempilo .Sewuke waba kulesosimo ? 

Sonke esikufunayo uma sizoba nobudlelwane noNkulunkulu ,into echaza utho,into eyenza umehluko ikakhulukazi uma izikhathi sezinzima . 

Ngake ngathola i-email evela komunye umhlobo wami engimthandayo ,oneminyaka ela ko 40 eshumayela ivangeli ezwenikazi lakithi e-Afrika ,nakhu akusho : 

“Ngithanda ukukucobelela iziga ezimbili lakhona uNkulunkulu ayedinga ukholo kimi .I- Joy in the Harvest [igama le ministry ayiholayo ] yayino  $3,000 ngesikhathi sifika e- Tanzania,okwathi emasontweni ambalwa ,eKigoma kwangena ababaleki ababezogogobala  ababebhuqwa  yindlala ababalelwa ku 10 000. Ngangazi kahle lokho uNkulunkulu ayefuna sikwenze . Ngokholo sasebenzisa yonke imali yethu ukuthengela abagogobali ukudla .Kuba nenye ingxenye kuwe eba nokwesaba okukhulu uma ubekeke kuleyondawo esencupheni yokholo . Kodwa enye ingxenye kuwe iyazi futhi ukuthi kunento enhle kakhulu eyenzekayo.Ukholo lwami lwase lukhulile futhi ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu wayezosipha konke esikudingayo .UNkulunkulu ufuna ubudlelwane nokholo lwethu kuye bube ngoboqobo  .”

Yebo ukhiye ukhona lapho kanye .Sifuna ubudlelwane bethu noNkulunkulu bube ngoboqobo,kodwa ukwenza lokho kwenzeka ,ukholo lwethu ludinga ukuba ngoloqobo .Ngakho… 

NgokukaMathewu  6:6Kepha wena, nxa ukhuleka, ngena ekamelweni lakho, uthi usuvale umnyango wakho ukhuleke kuYihlo osekusithekeni; noYihlo obona ekusithekeni uzakukuvuza.

Uma ukuleyoncuphelo yokholo yiba luqobo –get real . 

UNkulunkulu uyaluvuza ngisho ukholo oluncane ,uyakwenza lokho ngeqiniso .

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.