... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Umusa Ukuguqula Kanjani Ukubuka Kwakho ?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseFesu 1:3-8 Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe; wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye oThandiweyo; esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda

Listen to the radio broadcast of

Umusa Ukuguqula Kanjani Ukubuka Kwakho ?


Download audio file

Ngingakubuza utho ? Kwisikali sika –zero kuya ku 10 ,kukuliphi izinga umusa kaNkulunkulu kuwe ngoJesu  okuguqule ngokunamandla ,ngokuphelele wayishintsha impilo yakho yayimpilo ehlukile kwebekade  iyiyona  ? Ungangitshela ngeqiniso? 

Manje uma kungukuthi uyakholwa nguJesu ,ulangazelele impilo engcono  – nakuba ukulandela uJesu ,ncimishi njengokuba athembisa ,ukuthi nakanjani kuyobandakanya ukuzinikela nenhlupheko – impilo ecebile ,impilo echichima ngokungcono ,impilo enomthelela omuhle kwabanye ,impilo eyoshiya umaka omkhulu wothando emhlabeni la edlule khona  … uma kungukuthi nguwe   lowo futhi umusa kaNkulunkulu awukayiguquli ngokuphelele impilo yakho  (lokho kumele u 10 kwiskali esike sasisho ) nakanjani kukhomba ukuthi kunento engalungile empilweni yakho !

KwabaseFesu  1:3-8 Makabongwe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu osibusisile
ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi
kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe; wasimisela ngaphambili
ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye oThandiweyo;  esinokuhlengwa kuye
ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe  awuvamisa kithi ngakho konke ukuhlakanipha nokuqonda

LeloZwi ,IZwi likaNkulunkulu,iyona nto esemqoka kunakho konke okumele ngikucobelele yona namhlanje .Awami amazwi awasondeli nakusondela .Ngakho vumela iZwi  likaNkulunkulu lingene lizike lijule enhliziyweni yakho .Vumela isibusiso ,ukuthandwa nguYe ,amandla oguquko omusa kaNkulunkulu  agcwalise  inhliziyo yakho ,nqamula amaketango akho ,ube ngokhululekileyo ukuba yilokho konke ayekudalele ukuba ube yikhona . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.