... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Umsebenzi noma i- Adventure?

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

NgokukaMathewu 4:18-20 UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle;ngokuba babe ngabadobi. Wayesethi kubo: “Ngilandeleni; ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu.” Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela.

Listen to the radio broadcast of

Umsebenzi noma i- Adventure?


Download audio file

Ngakho ,ake ungitshele yikuphi okwenze usuku nosuku ? Mhlawumbe uqashiwe ngakho uvuka njalo uye emsebenzini.Kumbe ubheke ikhaya .Noma sewampeshena usuphumule ekhaya .Yini le ezosebenzisa ingxenye enkulu yesikhathi sakho kulonyaka ozayo ? . 

Impendulo kimi ibizothi ‘nginomsebenzi’ nakuba umsebenzi kungesilona igama elichaza kangcono .Yebo ngiyaya emsebenzini  ngibe namahora  amade ,kodwa kusuka ngalandela ubizo  lukaJesu empilweni yami ,ngizizwa sengathi angikaze ngisebenze ngisho usuku olulodwa lolu ,ngikholwa uyayizwa into engiyiqondile .Kuwe kunjani?  

Yebo ngakolunye uhlangothi akuthina sonke esibizelwe ukuba semsebenzini weNkosi ngokugcwele .Kodwa futhi ngakolunye uhlangothi ,nanoma ubani okholwa nguJesu ,impilo ibimelwe kuye ibe ngukuba semsebenzini weNkosi ngokugcwele, kungakhathalekile ukuthi umsebenzi wakho wosuku  owenzayo uyini . 

Okuyilelophuzu kanye uJesu owayelisho kulezinsizwa :

NgokukaMathewu  4:18-20 UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru no-Andreya umfowabo, bephonsa inetha elwandle;ngokuba babe ngabadobi.  Wayesethi kubo: “Ngilandeleni; ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu.” 

Base bewashiya masinyane amanetha, bamlandela.

Wabathatha emsebenzini wabo wokubamba ofishi ngenetha , ukubenza babe ngabadobi babantu ,ngamanye amazwi wayefuna basebenzise lokhu okuvele kungumsebenzi wabo abakwazi kangcono ,bakusebenzisele ukutshela abantu ngezindaba ezinhle zikaJesu . Yebiya bumnandi lokho okwabe kuyibo.

Njengokuba omunye wake washo wathi umsebenzi ugcwalisa iphakethe lakho. Kodwa ukubuka  nokwenza izinto ozithandayo kunothisa kugcwalise  umphefumulo wakho. Ukulandela ubizo lukaJesu empilweni yakho ,ukusebenzisa iziphiwo zakho namagalelo akho endalo ukutshela abanye ngaYe ngendlela le ehambisana nawe enguwe ,ngenye yezindlela le eyi-adventure emnandi .Usukulungele ukungena kuyo ? 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.