... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Imfihlakalo Ejulile Yokholo

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KuMaHebheru 11:1,3 Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo.

Listen to the radio broadcast of

Imfihlakalo Ejulile Yokholo


Download audio file

Manje njengokuba ososayensi ngokwe theory  yabo bethi umhlaba kuma billion eminyaka eyedlula ngenxa yoqhumane olwavele lwathi qhuh qede wadaleka .Manje umbuzo uthi ubani lo owabe ewubeke kwakhona ekuqaleni useyilelobhola uma singasho elavele laqhuma lazicucu qede lakhanda  konke lokhu esikubonayo nesingakuboni ngamehlo  ?

Yimibuzo leyo i-science engeke ikwazi ukuyichaza iyihlahle iphatheke .Ngeke uvese wakhe itheory entweni ongayazi …ngoba phela vele ayi theorizeki lento othi uzama ukuyi theorizer .Lendaba yokuthi utho aluvelanga othweni  kodwa lwavela la kungelutho khona ,yinto leyo ngomqondo womuntu ongeke ukwazi ukuyichaza  sanhlobo .Sibonga ukuthi  ngokwe science iyoqhubeka lento iyimpicabadala yikho ekuzameni ukuyichaza ugcina usuxoxa izinganekwane emini kwabha, inhlamvu yelanga isokhakhayini ,singemile izimpondo sinani ke lapho .

Ngena Nkulunkulu . Ekuqaleni uNkulunkulu wadala  … konke ngaphandle kotho . Ngakho umelwe ukuzibuza ; ukuthi kungani siye sibe nomuzwa wokuthi uNkulunkulu ngeke akwazi ukwenza lokhu nalokhu ,ukuthi angakwazi ukunqoba okungenakwenzeka akwenze kwenzeke ;ukuthi angagudluza izintaba ;ukuthi angakwazi ukusinakekela esikhathini lakhona isiphethu samanzi sibukeka some nkwe ? Kungani lokho ngempela ? 

Kulezinsuku ezimbalwa besilokhu sigxila emaqinisweni anamandla okholo ,ukuthi noma luluncane kangakanani ,ngisho olungangenmhlamvu yesinaphi ,yilo kanye olwenza izinto ziphatheke .Nansi la ikhona ,iqhamuka ngqo kuNkulunkulu :

KuMaHebheru  11:1,3Kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. 

….. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu, kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo.

Ngoba nakhu awukwazi ukukubona  kumbe ukukuchaza ukuthinte ngesandla ,akuchazi ukuthi kuyinto engekho engelona uqobo.Ungabi naluvalo ukuthatha igxathi uphume ngokholo ungene kuma plan kaNkulunkulu.Ngoba noma ngabe luncane kangakanani ukholo lwakho noma ngabe kuthiwa lubuye luqhuzuke futhi luphansi kodwa yilo kanye olwenza lokho okuvele kuyizinhlelo zikaNkulunkulu zibe ngeziphathekayo . Yeka ubuhle bamaxhama okubambisana noNkulunkulu esimenywa kuwo ngokholo !

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.