... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuqhubeka Uguqulwa Ufaniswa NoJesu

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseRoma 8:28,29 Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle, kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafane nesimo seNdodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi.

Listen to the radio broadcast of

Ukuqhubeka Uguqulwa Ufaniswa NoJesu


Download audio file

Ngakho ake ungixoxele ,uliphendula kanjani iqiniso,ngisho iqiniso lebhayibheli ulenze amanga ? Kulula!  Uliklaya u-half libe yiqiniso namanga  kumbe ulisho ivesi ngokungesikho elikushoyo ,kumbe ukwenze kokubili .Ake ubuke uSathane uyise wamanga .Useyenze yangubuciko lento yakhe yokuwaqamba.

Nanti iphuzu eliphathekayo :

KwabaseRoma  8:28Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle,

kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. 

Hallelujyah ,ayibongwe iNkosi konke kuzokwenzeka kahle . Valiyane –nazoke ! Kuzwakala kamnandi kuze kube sewufunda ivesi elilandelayo .

KwabaseRoma  8:29Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafane nesimo seNdodana yakhe, ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. 

UNkulunkulu wanquma ini?  Ukuba sifane neNdodana yaKhe ;lowoMsindisi owayegxiza igazi ,owalenga esiphambanweni eseligobosi elingenakuphila .Ngakho izivivinyo esibhekana nazo ezimpilweni zethu ,ziqhelile ngamalengiso ekusiyiseni kwizimpokophelo zethu zokuphila nasempumelelweni  nobuntofontofo ,kunalokho zenzelwe ukusenza siqhubeke sifaniswe noJesu .

Ukubethelwa kuhlala kuqhamuka kuqala phambi kokuvuswa .Lokho kuzoba buhlungu ngoba ubuhle uNkulunkulu abusebenza ngempilo yami neyakho ,ngazo zonke lezo zikhisi namagquma ,nalawomajika  nezinsongansonga ezisidalela ukububula bobuhlungu obukhulu ,ekugcineni zinezinhloso ezinkulu kakhulu . 

Njengokuba omunye wake wathi : Sengitholile ukuthi ukuzama ukufana noJesu kuthela imiphumela engcono kakhulu kunokuzama ukuba yimi ongcono ngokwami .

UNkulunkulu wakukhetha andukuba kuqale ngisho isikhathi . Futhi uyosebenza okuhle  kuwe ngenxa yoMbuso waKhe ,kuwe nangawe ,nangazozonke izivivinyo obhekana nazo .Inhloso .Ngukukwenza uqhubeke ufaniswe noJesu . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.