... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukuvala Igebe

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

Izaga 17:24 Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo,kepha amehlo esiwula asemkhawulweni womhlaba .

Listen to the radio broadcast of

Ukuvala Igebe


Download audio file

Lusuku lumbe ,yebo lusuku lumbe uNkulunkulu uzokwenza umsebenzi onamandla ngami . Lusuku lumbe uzongithumela lapha nalaphaya ngiyokwenza lokhu nalokhuya ..Kuyamangalisa lokho. Ngiyehluluka ukuzibamba .Lolo suku  … 

Ngakube sekuke kwakhelela enhliziyweni yakho ukuba nomthelela onamandla kulomhlaba ngoKhrestu na ? Ukusetshenziswa nguNkulunkulu ngokunamandla ,akusebenzise ngendlela yokuthi bonke abantu bamangale .

Nembala ngiyazikhumbula ngiphupha lawomaphupho ,futhi okuyinto enhle ,kwaze kwayisikhathi esithile . Simelwe ukuphupha amaphupho amakhulu ,Ekugcineni kwakho konke sikhonza uNkulunkulu omkhulu , amen?

Kodwa kunegebe elikhulu kakhulu ,eliphakathi kokuphupha amaphupho amakhulu ,nokwenzeka kwawo ngokoqobo.Yisikhala lesi esikhulu okuvamisa ukuthi abalandeli abaningi bakaKhrestu abafiki ekusivaleni .Balokhu beqhubeka bephupha amaphupho amakhulu ,

okuthi ngokuhamba kwesikhathi agcine lamaphupho ,ekhathala ,agqwale agcine enyamalele. Nasi isizathu: 

Izaga  17:24 Ukuhlakanipha kuphambi koqondileyo,kepha amehlo esiwula asemkhawulweni womhlaba .

Uma ufuna amaphupho akho abe ngaphathekayo ,udinga ukukwazi ukucabanga ukuthi yini edingeka kwimanje ,ezoba yinqola yikungifikisa emaphusheni ami ekusasa. Yikuphi lokhu okuncane engidinga ukukwenza ? Yibaphi abanye abantu abaneziphiwo ezahlukene zikaNkulunkulu engidinga ukubazungeza ngibe seduze nabo?Sizoyithola kanjani lento ethile edingakalayo ewukhiye ? Ngamanye amazwi siqala  kuphi, kanjani?

Ndlela yonke simelwe ngukukwenza konke lokho sisemthandazweni ongobuNkulunkulu nangenhlakanipho yakhe . Ngakho akukuhle ukubona ngamehlo engqondo ukuthi uNkulunkulu uzokuhambisa umhlaba wonke ngevangeli umsebenzela ,uma kungukuthi awukwezi okuyinhlakanipho yakhe odinga ukukwenza  kwimanje . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.