... helping you be all that God made you to be, because He plans on shining His light into this world through you.

Berni - ceo, Christianityworks

Ukufinyelela Emgomweni

We're glad you like it!

Enjoying the content? You can save this to your favorites by logging in to your account.

Register or Login

Add to Favourites

KwabaseFiliphu 3:10-12 Ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe, uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengibambile nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu.

Listen to the radio broadcast of

Ukufinyelela Emgomweni


Download audio file

Enye inkohliso usathane abelokhu eyifuqa kubantu bakaNkulunkulu ngukuthi singasindiswa ,ngukuthi singaba nesipho samahhala sengunaphakade ,ngaphandle kokuguqula indlela esiphila ngayo . 

Manje ,uma kukhona okwaziyo ngezindaba ezinhle zikaJesu Khrestu kungenzeka ucabange uthi  … yima kancane ,ukhuluma ngani ;uqonde ukuthi kumele ngisebenze insindiso yami ukuze ngithandeke kuNkulunkulu? Lutho sanhlobo ! Zolo lokhu sizwile uPhawuli eyibeka kanje :

KwabaseFiliphu  3:9ngifunyanwe kuyena, ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho

okuya ngokukholwa nguKristu, ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa

Zindaba ezinhle lezo ,kodwa uma singaluphili lolukholo, ngakho asikamukeli ngokweqiniso isipho somusa esilethwa kithi ngoKhrestu .Nansi la ekhona:

KwabaseFiliphu  3:10-12 Ukuze ngimazi yena, namandla okuvuka kwakhe, nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe,  uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, kungesikho ukuthi sengibambile

nokuthi sengiphelelisiwe, kepha ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu.

Isizathu kanye sokuthi uKhrestu wakwenza wangowaKhe , ngukuguqula impilo yakho , futhi lokho kwenzeka uma sihlanganyela ezinhluphekweni zaKhe . Mina nawe asikapheleliswa kulokhu afuna ukuba sibe yikhona .Kodwa sikulolohambo loguko ,kumbe  asithi simelwe ukuba kulo .

Yeka ubuhle bohambo lolo oluyikho.Ngithanda ukukukhuthaza ngezinto ezingamandla uNkulunkulu akuhlelele zona ngempilo yakho . 

Yilo kanye iZwi likaNkulunkulu leli … Eliza kuwe li-Fresh namhlanje.